آمار انجمن
در کل میانگین
ارسال‌ها: 148
موضوع‌ها: 147
اعضا: 5,385
تعداد ارسال‌ها در هر روز: 0.2
تعداد موضوعات ایجاد شده در هر روز: 0.2
تعداد ثبت نام کاربر در هر روز: 7.45
تعداد ارسال‌های هر عضو: 0.03
تعداد موضوعات هر عضو: 0.03
تعداد پاسخ‌های موجود در موضوع‌ها: 0.01
عمومی
تازه‌‌ترین عضو: lynnepz2
اعضایی که ارسال داشته‌اند: 0.07%
بهترین ارسال کننده‌های امروز: هیچ کس (با 0 ارسال)
محبوب‌ترین انجمن: سامانه های حسابداری و مالی وینا (با 93 ارسال , 93 موضوع)
برترین معرف‌ها: IomarTub (1 معرفی)

محبوب‌ترین ...
پر پاسخ‌ترین موضوع‌ها: پر بیننده‌ترین موضوع‌ها:
اشکال در دریافت اطلاعات (1 پاسخ)
قرض از سایر فاکتورها در نرم افزار حسابداری وینا (0 پاسخ)
مشاهده چک های ثبت شده در نرم افزار حسابداری وینا (0 پاسخ)
چاپ توضیحات چک بر روی چک در نرم افزار حسابداری وینا (0 پاسخ)
انتقال وجه از دو حساب به حساب دیگر در نرم افزار حسابداری وینا (0 پاسخ)
نحوه ثبت برداشتی از خودپرداز بابت هزینه ها در نرم افزار حسابداری وینا (0 پاسخ)
ثبت کسر صندوق در نرم افزار حسابداری وینا (0 پاسخ)
نحوه ثبت هزینه ها در نرم افزار حسابداری وینا (0 پاسخ)
علت عدم کسر مبلغ حواله از بانک در نرم افزار حسابداری وینا (0 پاسخ)
اضافه کردن سرمایه، سرمایه گذار در نرم افزار حسابداری وینا (0 پاسخ)
حساب تنخواه در نرم افزار حسابداری وینا (0 پاسخ)
ثبت وام و اعمال مربوط به آن در نرم افزار حسابداری وینا (0 پاسخ)
ثبت دارایی های ثابت در نرم افزار حسابداری وینا (0 پاسخ)
نحوه ثبت اسناد ضمانتی در نرم افزار حسابداری وینا (0 پاسخ)
تغییر وضعیت طرف حساب از بدهکار به بستانکار در نرم افزار حسابداری وینا (0 پاسخ)
تغییر اطلاعات اجناس در نرم افزار حسابداری وینا (7,103 بازدید)
صفر کردن سرمایه اولیه (5,031 بازدید)
تغییر کد حسابهای کل، معین و تفضیلی (4,944 بازدید)
مشاهده مقدار سرمایه شرکا (4,716 بازدید)
با كاربر ارشد وارد برنامه شده ايم ولي كليه منوهاي برنامه غير فعال است (4,298 بازدید)
تعریف اطلاعات طرف حساب (4,111 بازدید)
مشاهده صورتحساب یکی طرف حسابها در تاریخ خاص (3,457 بازدید)
مشاهده سود يك گروه خاص از اجناس (3,424 بازدید)
تغییر وضعیت طرف حساب از بدهکار به بستانکار در نرم افزار حسابداری وینا (3,218 بازدید)
نحوه ثبت اسناد ضمانتی در نرم افزار حسابداری وینا (3,104 بازدید)
حذف یا ویرایش سند حسابداری در نرم افزار حسابداری وینا (3,034 بازدید)
علت عدم نمایش برخی از اجناس در لیست اجناس نرم افزار حسابداری وینا (2,920 بازدید)
ثبت دارایی های ثابت در نرم افزار حسابداری وینا (2,890 بازدید)
ثبت حواله ارسال شده در نرم افزار حسابداری وینا (2,873 بازدید)
Anti Theft System manufacturers (2,645 بازدید)