آمار انجمن
در کل میانگین
ارسال‌ها: 148
موضوع‌ها: 147
اعضا: 13,173
تعداد ارسال‌ها در هر روز: 0.18
تعداد موضوعات ایجاد شده در هر روز: 0.18
تعداد ثبت نام کاربر در هر روز: 16.1
تعداد ارسال‌های هر عضو: 0.01
تعداد موضوعات هر عضو: 0.01
تعداد پاسخ‌های موجود در موضوع‌ها: 0.01
عمومی
تازه‌‌ترین عضو: NemrokVockiny
اعضایی که ارسال داشته‌اند: 0.03%
بهترین ارسال کننده‌های امروز: هیچ کس (با 0 ارسال)
محبوب‌ترین انجمن: سامانه های حسابداری و مالی وینا (با 93 ارسال , 93 موضوع)
برترین معرف‌ها: IomarTub (1 معرفی)

محبوب‌ترین ...
پر پاسخ‌ترین موضوع‌ها: پر بیننده‌ترین موضوع‌ها:
اشکال در دریافت اطلاعات (1 پاسخ)
قرض از سایر فاکتورها در نرم افزار حسابداری وینا (0 پاسخ)
مشاهده چک های ثبت شده در نرم افزار حسابداری وینا (0 پاسخ)
چاپ توضیحات چک بر روی چک در نرم افزار حسابداری وینا (0 پاسخ)
انتقال وجه از دو حساب به حساب دیگر در نرم افزار حسابداری وینا (0 پاسخ)
نحوه ثبت برداشتی از خودپرداز بابت هزینه ها در نرم افزار حسابداری وینا (0 پاسخ)
ثبت کسر صندوق در نرم افزار حسابداری وینا (0 پاسخ)
نحوه ثبت هزینه ها در نرم افزار حسابداری وینا (0 پاسخ)
علت عدم کسر مبلغ حواله از بانک در نرم افزار حسابداری وینا (0 پاسخ)
اضافه کردن سرمایه، سرمایه گذار در نرم افزار حسابداری وینا (0 پاسخ)
حساب تنخواه در نرم افزار حسابداری وینا (0 پاسخ)
ثبت وام و اعمال مربوط به آن در نرم افزار حسابداری وینا (0 پاسخ)
ثبت دارایی های ثابت در نرم افزار حسابداری وینا (0 پاسخ)
نحوه ثبت اسناد ضمانتی در نرم افزار حسابداری وینا (0 پاسخ)
تغییر وضعیت طرف حساب از بدهکار به بستانکار در نرم افزار حسابداری وینا (0 پاسخ)
صفر کردن سرمایه اولیه (11,706 بازدید)
تغییر اطلاعات اجناس در نرم افزار حسابداری وینا (8,330 بازدید)
مشاهده مقدار سرمایه شرکا (8,017 بازدید)
تغییر کد حسابهای کل، معین و تفضیلی (6,166 بازدید)
با كاربر ارشد وارد برنامه شده ايم ولي كليه منوهاي برنامه غير فعال است (5,516 بازدید)
تعریف اطلاعات طرف حساب (5,317 بازدید)
مشاهده صورتحساب یکی طرف حسابها در تاریخ خاص (4,673 بازدید)
مشاهده سود يك گروه خاص از اجناس (4,649 بازدید)
تغییر وضعیت طرف حساب از بدهکار به بستانکار در نرم افزار حسابداری وینا (4,506 بازدید)
نحوه ثبت اسناد ضمانتی در نرم افزار حسابداری وینا (4,418 بازدید)
حذف یا ویرایش سند حسابداری در نرم افزار حسابداری وینا (4,290 بازدید)
علت عدم نمایش برخی از اجناس در لیست اجناس نرم افزار حسابداری وینا (4,237 بازدید)
سود بر اساس یک فاکتور های خاص (4,197 بازدید)
ثبت دارایی های ثابت در نرم افزار حسابداری وینا (4,110 بازدید)
ثبت حواله ارسال شده در نرم افزار حسابداری وینا (4,049 بازدید)