آمار انجمن
در کل میانگین
ارسال‌ها: 154
موضوع‌ها: 153
اعضا: 2,103
تعداد ارسال‌ها در هر روز: 0.34
تعداد موضوعات ایجاد شده در هر روز: 0.34
تعداد ثبت نام کاربر در هر روز: 4.61
تعداد ارسال‌های هر عضو: 0.07
تعداد موضوعات هر عضو: 0.07
تعداد پاسخ‌های موجود در موضوع‌ها: 0.01
عمومی
تازه‌‌ترین عضو: gapa055
اعضایی که ارسال داشته‌اند: 0.24%
بهترین ارسال کننده‌های امروز: هیچ کس (با 0 ارسال)
محبوب‌ترین انجمن: سامانه های حسابداری و مالی وینا (با 90 ارسال , 90 موضوع)
برترین معرف‌ها: IomarTub (1 معرفی)

محبوب‌ترین ...
پر پاسخ‌ترین موضوع‌ها: پر بیننده‌ترین موضوع‌ها:
اشکال در دریافت اطلاعات (1 پاسخ)
ویرایش اطلاعات طرف حساب در فرم افتتاحیه (0 پاسخ)
ثبت دارایی های ثابت در نرم افزار حسابداری وینا (0 پاسخ)
ثبت وام و اعمال مربوط به آن در نرم افزار حسابداری وینا (0 پاسخ)
حساب تنخواه در نرم افزار حسابداری وینا (0 پاسخ)
اضافه کردن سرمایه، سرمایه گذار در نرم افزار حسابداری وینا (0 پاسخ)
علت عدم کسر مبلغ حواله از بانک در نرم افزار حسابداری وینا (0 پاسخ)
نحوه ثبت هزینه ها در نرم افزار حسابداری وینا (0 پاسخ)
ثبت کسر صندوق در نرم افزار حسابداری وینا (0 پاسخ)
نحوه ثبت اسناد ضمانتی در نرم افزار حسابداری وینا (0 پاسخ)
تغییر وضعیت طرف حساب از بدهکار به بستانکار در نرم افزار حسابداری وینا (0 پاسخ)
حذف یا ویرایش سند حسابداری در نرم افزار حسابداری وینا (0 پاسخ)
ثبت تعطیلات در تقویم سال جدید نرم افزار مدیریت افراد (0 پاسخ)
مدیریت رویداد ها مثل لیست تاخیر یا غیبت افراد در نرم افزار مدیریت افراد (0 پاسخ)
مشاهده صورتحساب یکی طرف حسابها در تاریخ خاص (0 پاسخ)
تغییر اطلاعات اجناس در نرم افزار حسابداری وینا (5,881 بازدید)
تغییر کد حسابهای کل، معین و تفضیلی (3,686 بازدید)
با كاربر ارشد وارد برنامه شده ايم ولي كليه منوهاي برنامه غير فعال است (2,949 بازدید)
تعریف اطلاعات طرف حساب (2,913 بازدید)
مشاهده صورتحساب یکی طرف حسابها در تاریخ خاص (2,160 بازدید)
تغییر وضعیت طرف حساب از بدهکار به بستانکار در نرم افزار حسابداری وینا (1,902 بازدید)
نحوه ثبت اسناد ضمانتی در نرم افزار حسابداری وینا (1,821 بازدید)
مشاهده سود يك گروه خاص از اجناس (1,819 بازدید)
حذف یا ویرایش سند حسابداری در نرم افزار حسابداری وینا (1,813 بازدید)
حساب تنخواه در نرم افزار حسابداری وینا (1,715 بازدید)
ثبت دارایی های ثابت در نرم افزار حسابداری وینا (1,700 بازدید)
اضافه کردن سرمایه، سرمایه گذار در نرم افزار حسابداری وینا (1,692 بازدید)
علت عدم نمایش برخی از اجناس در لیست اجناس نرم افزار حسابداری وینا (1,678 بازدید)
تفاوت بارکد و RFID (1,586 بازدید)
ثبت حواله ارسال شده در نرم افزار حسابداری وینا (1,573 بازدید)