سامانه های نرم افزاری وینا
حذف کاربر در دستگاه S200 - نسخه‌ی قابل چاپ

+- سامانه های نرم افزاری وینا (http://forum.vina.ir)
+-- انجمن: دستگاه های حضور و غیاب وینا (http://forum.vina.ir/forumdisplay.php?fid=4)
+--- انجمن: دستگاه های حضور و غیاب کارتی (http://forum.vina.ir/forumdisplay.php?fid=5)
+--- موضوع: حذف کاربر در دستگاه S200 (/showthread.php?tid=78)حذف کاربر در دستگاه S200 - sara_hassani_91 - 12-31-2017

از منو مدیریت کاربر در دستگاه s200 منو حذف رو انتخاب نمایید.
از این آیتم می توان براي حذف کاربران تعریف شده در دستگاه استفاده نمـود بـه ایـن ترتیب که کد شخص را زده بعد دکمه ok را فشار می دهیم. در اینجا دستگاه چند بـار از مـا شرکت فناوری اطلاعات فراگستر - آموزش دستگاه حضور و غیاب مدل ٢٠٠ S ٥ سوال می پرسد که این کاربر حذف شود که ما با چند بار زدن دکمه ok اینکـار را انجـام مـی دهیم. نکته قابل ذکر آن است که مدیران تعریف شده در سیستم را نمـی تـوان بـا اسـتفاده از این آیتم حذف کرد.