سامانه های نرم افزاری وینا

نسخه‌ی کامل: ثبت کرایه در فاکتور
شما در حال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب بندی مناسب.
مبلغي به عنوان كرايه از مشتريان دريافت مي شود كه مي خواهيم اين مبلغ به عنوان يكي از رديف هاي فاكتور ثبت شود و در انتها اين مبلغ تخفيف داده شود. چگونه اين مبلغ را ثبت كنيم ؟

با استفاده از گزينه معرفي خدمات كرايه را تعريف مي كنيم. در قسمت نام اسم كرايه را وارد كنيد و در قسمت شرح توضيحي درباره كرايه تعريف شده ذكر كنيد و در قسمت واحد، واحدي براي اين كرايه در نظر بگيريد. در قسمت مبلغ ذكر كنيد كه بابت انجام اين عمل چه مبلغي دريافت مي كنيد و در انتها كليد تأييد را فشار دهيد. خدمات تعريف شده به عنوان يك جنس در نظر گرفته مي شود با اين تفاوت كه از شما موجودي اجناس نمي خواهد. براي ثبت آن به عنوان يك رديف از فاكتور آن را همانند يك جنس در فاكتور فروش ثبت كنيد و در انتها مبلغ آن را به عنوان تخفيف از مبلغ كل كسر كنيد.