سامانه های نرم افزاری وینا

نسخه‌ی کامل: حذف کاربر در دستگاه S200
شما در حال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب بندی مناسب.

sara_hassani_91

از منو مدیریت کاربر در دستگاه s200 منو حذف رو انتخاب نمایید.
از این آیتم می توان براي حذف کاربران تعریف شده در دستگاه استفاده نمـود بـه ایـن ترتیب که کد شخص را زده بعد دکمه ok را فشار می دهیم. در اینجا دستگاه چند بـار از مـا شرکت فناوری اطلاعات فراگستر - آموزش دستگاه حضور و غیاب مدل ٢٠٠ S ٥ سوال می پرسد که این کاربر حذف شود که ما با چند بار زدن دکمه ok اینکـار را انجـام مـی دهیم. نکته قابل ذکر آن است که مدیران تعریف شده در سیستم را نمـی تـوان بـا اسـتفاده از این آیتم حذف کرد.